Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

23:10
1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viabrzask brzask
23:07
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viatwice twice
impressive
23:07
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

June 24 2017

impressive
17:04
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
impressive
17:03
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaszydera szydera
impressive
17:03

June 23 2017

13:08
8062 e37f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
impressive
13:07
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfoods prettyfoods
impressive
13:07
3136 ed8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfoods prettyfoods

June 20 2017

impressive
07:47
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiiks niiks
07:47
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender vianiiks niiks
impressive
07:46
Reposted frommefir mefir viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
07:44
0528 f423 500
impressive
07:44
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
impressive
07:42
7661 7782

June 18 2017

impressive
09:14
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaretaliate retaliate
impressive
09:12
7206 e655 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapimpmyheart pimpmyheart
09:11
6641 0ad9 500
Reposted fromnosmile nosmile viapimpmyheart pimpmyheart
impressive
09:06
1397 3dfc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
impressive
08:59
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl