Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

impressive
09:12
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viaszydera szydera
impressive
09:10
3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
impressive
09:08
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
impressive
09:06
6674 5d8f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
impressive
09:06
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viaszydera szydera
09:06
3733 d065 500

verbalvomits:

❤🐈❤

September 11 2019

19:30
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

September 08 2019

impressive
19:06
2465 ecb8
impressive
19:05
4002 e1da
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaszydera szydera
impressive
19:05
2489 add0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
impressive
19:05
5492 cc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
impressive
19:05
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viaszydera szydera
impressive
19:04
Reposted fromapatia apatia viaszydera szydera
impressive
09:49
1638 d343 500
impressive
09:49
6093 de57
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
09:49
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
impressive
09:49
0439 2a00
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
09:49
7435 21e0 500

blueboyluca:

Bob Ross gets it.

impressive
09:47
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaszydera szydera
09:46
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl