Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

impressive
15:02
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viarisky risky
impressive
15:02
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viamymindneversleeps mymindneversleeps

November 16 2019

impressive
12:44
impressive
12:43
Reposted frombluuu bluuu viarisky risky
impressive
12:43
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle

November 14 2019

impressive
15:21
2197 17fa
impressive
15:21
Reposted frommrrru mrrru viatwice twice

November 13 2019

impressive
22:46
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viarisky risky
impressive
22:46
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
impressive
22:46
1335 5085 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarisky risky
impressive
11:58
9728 e58f 500

November 12 2019

impressive
19:49

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
impressive
19:48
impressive
19:48
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
impressive
19:46
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
impressive
19:46
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBloodMoon BloodMoon
impressive
19:46
impressive
19:46
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viaBloodMoon BloodMoon
impressive
19:46
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viaBloodMoon BloodMoon
impressive
19:46
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl