Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

21:58
0095 a750

You are what you drink

impressive
21:54
impressive
21:31
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
impressive
21:29
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
impressive
21:27
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
impressive
21:23
7217 214e
impressive
20:32
3255 8b9c 500
impressive
20:31
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera

July 27 2017

impressive
19:53
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viatwice twice

July 26 2017

impressive
12:53

July 25 2017

impressive
23:26
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
23:25
5570 5d90

July 23 2017

impressive
16:35
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:32
3455 391d
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
16:03
7220 6693 500
Podobno za każdym sukcesem mężczyzny stoi jakaś kobieta.

July 21 2017

impressive
21:18
2944 f215
Reposted fromoutline outline viashakeme shakeme
impressive
21:17
4045 e2ec
impressive
21:16
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
impressive
21:16
0528 fb73
impressive
21:15
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl