Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

impressive
19:35
6153 5450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
impressive
19:34
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik

February 15 2020

impressive
12:50
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
12:49
7677 1fa5
Léon, L. Besson (1994)
Reposted frommovieguy movieguy viathatwasntadream thatwasntadream
impressive
12:49
impressive
12:46
2414 9c5e 500
Reposted from0 0 viaszydera szydera
impressive
12:46
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
12:46
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
12:46
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
impressive
12:45
Reposted fromshakeme shakeme

February 10 2020

impressive
13:37
7888 9fdd
Reposted fromBabson Babson viarisky risky
13:34
1944 d3e6 500
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
impressive
13:32
9077 496a 500
tkmiz
Reposted fromKanister Kanister viaszydera szydera
impressive
13:32
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viaszydera szydera
impressive
13:32
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viamymindneversleeps mymindneversleeps

February 04 2020

impressive
23:27
0442 58d9
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viazapiski zapiski
impressive
23:27
9973 b1a5 500
Reposted fromFlau Flau viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
23:27
6782 bcca
impressive
23:19
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
impressive
23:19
3849 1ff6 500
Reposted frommangoe mangoe viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl