Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

impressive
10:43
2589 728a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed

April 04 2020

impressive
11:49
5771 86df
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
impressive
11:48
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viaskins skins
impressive
11:47

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
impressive
11:46
8568 a26b 500

April 01 2020

impressive
23:30
6292 c4fe 500
impressive
23:29
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
impressive
23:28
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
23:28
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
impressive
23:27

March 28 2020

impressive
23:29
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
23:29
4263 fbf9 500
impressive
23:21
impressive
23:21
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
23:21
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
23:20
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
23:20
pics/corona/working-from-home-as-a-parent.jpg
impressive
23:20
Reposted fromshakeme shakeme

March 27 2020

impressive
09:30
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viapoppyseed poppyseed

March 26 2020

impressive
21:46
3504 dbcd 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl